E premte, 25/05/2018, 11:58
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 4
Vizitorë: 4
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Artikuj

Dua - Lutje prej ajetev Kur'anore
 
 
                               Dua - Lutje prej ajetev Kur'anore
 
El Bekare ( 2 )


„Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!" (el Bekare 127)


„Zoti ynë, bëna neve dyve besimtarë të sinqert ndaj Teje dhe nga pasardhësit tanë njerëz të bindur ndaj Teje,na i mëso rregullat e ibadetit (adhurimit ) tanë dhe falna neve, vërtetë Ti je që falë shumë, je mëshirues!" (2:128)


„Të cilët, kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë: "Ne jemi të Allahut dhe ne vetëm tek Ai kthehemi!" (2:156)


„Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër,dhe na ruaj prej dënimit me zjarr!"

(2:201)


„Zoti ynë! Na dhuro durim! Na i përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër pabesimtarëve." (2:250)


„Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë mos na ngarko me atë për të cilën, ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqiat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar!" (2:286)


Ali Imran ( 3 )


„Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na i drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh." (Ali Imran 8)


„Zoti ynë, Ti je ai që në një ditë do t΄i tubosh njerëzit, ditë për të cilën nuk ka dyshim. Allahu nuk shkel premtimin e vet." (3: 9)


„Zoti ynë, ne sinqerisht besuam, na i falë mëkatet tona na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit!"


Thuaj: "O Allah, Sundues i çdo sendi, Ti jep pushtetin atij që do. Ti ia heq prej dore pushtetin atij që do, e lartëson atë që do dhe e përul atë që do, çdo e mirë është vetëm në dorën Tënde, vërtet, Ti ke mundësi për çdo gjë!" (3:26)


„Zoti im, më falë edhe mua nga ana Juaj një Pasardhës (fëmijë) të mirë, vërtetë, Ti je dëgjues i lutjes! (3:38)


"Fjala e tyre nuk ishte tjetër pos vetëm të thonin: "Zoti ynë, na i falë mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona dhe na forco në vendet tona, e ndihmona kunder popullit jobesimtar!" (3:147)


„Neve na mjafton që kemi Allahun, Ai është mbrojtësi më i mirë!" (3:173)


„Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit!" (3:191)


„Zoti ynë, atë që ti e fute në zjarr, atë e ke poshtëruar: për mizorët nuk ka ndihmëtarë!" (3:192)


„Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim (e që thonte): Të besoni Zotin tuaj! E ne besuam! Zoti ynë, na i falë mëkatet tona, na i mbulo të metat tona dhe pas vdekjes na bashko me të mirët!" (3: 193)


„Zoti ynë, jepna atë që nëpërmjet të dërguarëve Tu, na e premtove dhe në Ditën e Kijametit mos na turpëro; vërtet Ti je Ai që nuk e shkel premtimin!" (3:194)


El Maide ( 5 )


„Zoti ynë, ne kemi besuar, pra na regjistro ndër ata që dëshmojnë (ndër ymetin e Muhammedit alejhi selam)." (5:83)

„Nëse i dënon ata, në të vërtetë ata janë robër Tu, e nëse u falë atyre, Ti je i gjithëfuqishmi, i Urti!" (5:118)


El En΄amë ( 6 )


„Unë me veten time i drejtohem Atij që krijoj qiejt e tokën, larg besimeve të tjera; unë nuk jam prej atyre që i përshkruajnë shok!" (6:79)


Thuaj: "Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve!" ( 6:162 )


El A΄rafë ( 7 )


Ata të dy thanë: "Zoti ynë, ne i bëmë padrejtë (i dëmtuam) vetvetes sonë, e në qoftë se nuk na mbulon (mëkatin) dhe nuk na mëshiron, ne me siguri jemi prej të shkatëruarve." (7:23)


„..falënderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë (për iman, për punë të mira, na hoq zilinë, na futi në xhennet,)…..(7:43)


„Zoti ynë mos na bë neve me mizorët!" (7:47)


„Zoti ynë, na dhuro durim (dhe na bën të vdesim myslimanë)!" (7:126)


„Zoti im, më falë mua dhe falë vëllaun tim dhe na dhuro mëshirën Tënde, se Ti je mëshirues i mëshirusve !" (7:151)


Et Tevbe ( 9 )


„Allahu është për mua mjaft, s΄ka të adhuruar pos Tij, vetem te Ai jam mbështetur, e Ai është Zot i Arshit të madh!" (9:129)

Junus ( 10 )


„Zoti ynë, mos i mundëso popullit mizor të na sprovojë!" (10:85)

Dhe me mëshirën Tënde na shpëto prej popullit jobesimtarë!" (10:86)


Hud ( 11 )


„Zoti im, unë mbështetëm në mbrojtjen Tënde që të (mos) kërkoj prej Teje atë për çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron Ti, do të jam i humbur!" (11:47)


„Unë iu kam mbështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj, pse nuk ka asnjë nga gjallesat,e që Ai të mos e ketë nën sundimin, vërtet, Zoti im është i drejtë!" (11:56)


Jusuf ( 12 )


„….po Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe Ai është mëshirues i mëshiruesve." (12:64)


„…o Krijues i qiejve e i tokës.Ti je Kujdestar imi në dynja e në Ahiret,më bën të vdes mysliman dhe më bashko me të mirët." (12:101)


Ibrahim ( 14 )


„Zoti ynë! S΄ka dyshim se Ti di çka fshehim dhe çka publikojmë, se Allahut nuk mund t΄i fshihet asnjë send në tokë e as në qiell." (14:38)


„O Zoti im! Më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mijë dhe pranoje lutjen time o Zoti ynë!" (14:40)


„Zoti ynë! Më fal (gabimet) mua dhe prindërve të mi, fali të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria!" (14:41)


El Israë ( 17 )


„Zoti im! Mëshiroj ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël." (17:24)


„Zoti im, më shpjer në vend të mirë dhe më nxjerr në mënyrë të ndershme dhe nga ana Jote më dhuro fuqi ndihmeuse!" (17:80)


„Erdhi e vërteta e u zhduk e kota. "Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur. (17:81)


„Falënderuar qoftë Allahu, i cili nuk pati fëmijë dhe nuk ka për Të shok në sundim dhe sa i përket aftësisë, nuk ka nevojë për ndihmëtarë, dhe madhëroje Atë me madhërinë që i takon!" (17:111)


El Kehf ( 18 )


„O Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë!"

(18:10)


Ta Ha ( 20 )


„Na zgjero ( më ndihmo ) gjoksin tim! (20:25)


Dhe më lehtëso në këtë punën timë! (20:26)


Më zgjidh nyjen e gjuhes sime! (20:27)


Që ta kuptojnë fjalën time! (20:28)


Më cakto një ndihmëtar nga familja ime, (20:29)


„Zoti im, më shto dituri!" (20:114)


El Enbija (21)


(Përkujto) Edhe Ejubin kur iu drejtua Zotit të vet me lutje: "Më gjeti belaja, e Ti, je më mëshiruesi ndër mëshiruesit!" (21:83)


„Nuk ka Zot pos Teje, Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejt vetes!" (21:87) 

„Zoti im, mos më lë të vetmuar, se Ti je më i miri trashëgues (pos çdokujt)!" (21:89)


„Zoti im, gjyko (mes meje dhe atyre gënjeshtarëve) me të vërteten! E Zoti ynë, Mëshirues është ai prej të cilit kërkohet ndihmë kundër asaj që ju përshkruani!" (21:112)


El Mu΄minunë ( 23 )


„Zoti im, mos më fut pra mua tek ai popull zullumqar!" (23:94)


„O Zoti im, unë mbrohem me Ty prej cytjeve të djajve!" (23:9 )

Dhe mbështetëm te Ti që ata të mos më afrohen! (23:98)


„O Zoti ynë, ne besuam prandej na falë dhe na mëshiro, se Ti je më i miri i mëshiruesve!" (23:109)


„O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve!" (23:118)


El Furkanë ( 25 )


„Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehenemit, e s΄ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë!"

(25:65)


"Ai, vërtet është vendqëndrim dhe vendbanim i keq." (25:66)


„Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit!" (25:74)


Esh Shuaraë ( 26 )


"Zoti që më krijoj. Ai më udhëzon mua."  (26:78)


"Dhe Ai që më ushqen dhe më jep të pijë." (26:79)


"Dhe kur të sëmurem ai më shëron." (26:80)


"Ai më bën të vdesë e mandej më ngjall." (26:81)


"Ai tek i cili kam shpresë se do të m΄i falë mëkatet e mia në Ditën e Gjykimit." (26:82)


"Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët!" (26: 83)


"Më bën përkujtim të mirë ndër ata që vijnë pas." (26:84)


"Më bën prej trashëguesve të xhennetit të begatshëm." (26:85)


"E mos më turpëro ditën kur do të ringjallen." (26: 87)


"Ditën kur nuk bën dobi as malli as fëmijët." ( 26: 88 )


"(bën dobi) vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndoshë." (26:89)


En Neml ( 27 )


„I falënderohemi vetëm Allahut që na dalloi (me të mira) mbi shumë robër të Tij besimtarë." (27:15)


„Zoti im, më mundëso që të falëdneroj të mirat Tuaja që mi dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde më shtie në mesin e robërve Tuaj të mirë!" (27:19)


Falënderimi i qoftë Allahut, e shpëtimi qoftë ndaj robërve të Tij që Ai i zgjodhi (Pejgamberët). (27:59)


El Kasas ( 28 )


Ai tha: " Zoti im, unë e ngarkova veten e Ti më fal mua! "Dhe Ai ia fali, se Ai është që fal shumë, është mëshirues. (28:16)


„O Zoti im, më shpëto prej popullit zullumqar." (28:21)


Er Rrum ( 30 )


"Atëherë, Allahun lartësonie kur të vijë mbrëmja dhe kur të agojë mëngjesi." (30:17)


"Falënderimi i takon vetëm Atij, prej gjithçka ka në qiej e në tokë, edhe në mbrëmje edhe ditën." (30:18)


"Ai krijon të gjallin prej të vdekurit dhe të vdekurin prej të gjallit. Ai e ngjall tokën pas vdekjes së saj, e po ashtu edhe ju do të nxirreni ( të gjallë prej varrezave)." (30:19)


Fatir ( 35 )


Falënderuar qoftë Allahu që largoi prej nesh brengat: vërtet, Zoti ynë është që falë shumë dhe është bamirës. (35:34)


Es Safatë ( 37 )


"Zoti im, më dhuro mua (një fëmije) prej të mirëve!" ( 37: 100 )


"I pastër e i lartë është Zoti yt, Zoti i gjithfuqishëm nga ajo që ata i përshkruajnë." (37:180)


"Cdo e mirë qoftë ndaj të dërguarve." (37:181)


"Dhe falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të gjithësisë!" ( 37:182 )


Ez Zumer (39 )


Thuaj: "O Allah, Krijues i qiejve e i tokës, Njohës i të fshehtës edhe i të dukshmës, Ti je që gjykon mës robërve Tu për atë që ata kundërshtoheshin." (39:46)


Gafir ( 40 )


"I cili fal mëkatin dhe pranon pendimin dhe që është ndëshkues i ashpër,por edhe bamirës. Nuk ka Zot tjetër përveç Atij. Te Ai është e ardhmja e çdokujt. (40:3)


Ez Zuhruf ( 43 )


„Falënderuar qoftë Ai që i nënshtroi këto për neve, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë."

(43:13)


Larg asaj është Zoti i qiejve e i tokës, Zoti i Arshit, nga ajo që ata i përshkruajnë. (43:83)


El Ahkaf (46)


"Zoti im, më inspiro mua që të falënderoi për të mirën Tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mij, që të bëj vepra të mira që i pëlqen Ti dhe m΄i bën të mirë pasardhësit e mij, unë pendohem te Ti dhe unë jam më myslimanët!" (46:15)


El Hashr ( 59 )


„Zoti ynë, falna ne dhe vëllezërit tanë që para nesh u pajisën me besim dhe mos lejo në zemrat tona fare urrejtjeje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë Ti je i butë, mëshirues." (49:10)


El Mumtehine ( 60 )


„Zoti ynë, vetëm Ty të jemi mbështetur, vetëm nga Ti jemi kthyer dhe vetëm te Ti është e ardhmja!" (60:4)


„Zoti ynë,mos na bën sprovë në duar të atyre që nuk besuan dhe falna, Zoti ynë, Ti je ngadhënjyesi, i urti."

(60:5)


Et Tahrimë ( 66 )


„Zoti ynë, vazhdona dritën tonë, falna neve, vërtet Ti je i plotfuqishëm për çdo send." (66:8)


„Zoti im, më bën një vend pranë mëshirës sate në xhennet…" (66:11)


Nuh ( 71 )


"Zoti im, më falë mua dhe prindërit e mi, dhe ata që hynë në shtëpinë time, duke qenë besimtarë, dhe besimtarët e besimtaret, ndërsa jobesimtarët mos u shto tjetër, vetëm dëshprim." ( 71:28)


El Fatiha ( 1 )

1.Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve!
2.Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit!
3.Sunduesit në Ditën e Gjykimit.
4.Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti kërkojmë ndihmë!
5.Udhëzona për rrugën e drejtë!
6.Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira,
7.Jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!


El Bekare ( 2 )

255. "Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar, Kursija e Tij, (dija-sundimi) përfshinë qiejt dhe tokën, kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi."


„DUAJA (LUTJA) ËSHTË IBADET I VËRTETË" ( El dduau huvel ibadetu )  Buhari, Hakim

Kategori: Artikuj | Shtuar nga: shpend-xhelili (18/09/2010)
Klikime: 1740 | Komentet: 1 | Ranguar: 5.0/1
Gjithsejt komente: 1
1  
shih

Only registered users can add comments.
[ Regjistrohu | Hyr ]
Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2018